Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Tältä sivulta löydät kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset. Tulevien kokousten esityslistat julkaistaan noin viikkoa ennen kokousta. Esityslista vaihdetaan pöytäkirjaan kokouksen jälkeen.

Verkkosivuilla julkaistaan kirkkolain (652/2023) ja kirkkojärjestyksen (657/2023) mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös seurakunnan jäsenellä. Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tulevat nähtäville päätöksenteon jälkeen ja ovat nähtävillä muutoksenhakuajan.

Päätöksen nähtävillä pitämisessä huomioidaan kirkkolaissa, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä muussa laissa mahdollisesti salassa pidettäväksi säädetyt asiat. Salassa pidettäviä asioita ei julkaista verkossa. 

Nähtävillä pidettävään viranhaltijapäätökseen liitetään muutoksenhakuohjeet. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa (KL 10:24,2). Muutoksenhakuaika on 14 päivää.

Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä päätöspäivästä lukien 21 päivän ajan seurakunnan verkkosivuilla.

Kirkkolain mukaan kirkon viranomaisten päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu, tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä seurakunnan viranomaisen päätöksestä myös seurakunnan jäsen, jollei muutoksenhakuoikeutta ole erikseen rajoitettu.

Kirkkoneuvoston kokoukset 2024:

  • 27.8.
  • 8.10.
  • 19.11.

Kirkkovaltuuston kokoukset 2024:

  • 22.10.
  • 10.12.

Esityslistat

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 2024 (pdf)

Kirkkovaltuuston pöytäkirjat 2024 (pdf)

Viranhaltijapäätökset 2024 (pdf)

Julistus- ja palvelutyön johtokunta pöytäkirjat 2024

Kasvatustyön johtokunta pöytäkirjat 2024

Kiinteistöpalvelun johtokunta pöytäkirjat 2024

Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston vanhat pöytäkirjat